Reklamační řád společnosti Miroslav Studený

Sídlo: U sokolovny 31, 635 00 Brno, IČ: 13672045

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému přepravci k dopravě ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v čl. 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2117, §2161 až §2174 občanského zákoníku)

1.6. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.7. Uzavřením objednávky (kupní smlouvy) a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

2. Povinnost kupujícího

2.1. Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 1.1., 2.3. a 5.1. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.

2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení (viz Všeobecné obchodní a dodací podmínky). Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Prodávající doporučuje i k této reklamaci doplnit fotodokumentaci a odeslat ji na e-mail prodávajícího. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2.3. Není-li poškození zásilky při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení zásilky.

3. Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující:

 • požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
 • požadovat opravu vadného potisku
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
 • odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
 • požadovat dodání chybějícího zboží

3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v množství, které je reklamováno. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

 • požadovat odstranění vad zboží
 • požadovat dodání chybějícího zboží
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy doklady dle čl. 3.2. reklamačního řádu.

4. Místo uplatnění reklamace

4.1. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího poštou nebo osobně na adrese jeho sídla v Brně, U Sokolovny 31, 635 00, případně v jeho provozovně v Brně, pokud bude takto písemně dohodnuto s prodávajícím. Reklamaci lze uplatnit také e-mailem na adresu info@coldmade.cz.

4.2. Reklamaci uplatňuje kupující vždy písemně. Tento reklamační doklad musí obsahovat následující nezbytné údaje:

 • název, jméno kupujícího
 • místo podnikání (kupující – podnikatel), bydliště (kupující – spotřebitel), kontaktní e-mail, telefon
 • název reklamovaného zboží, jeho kód zboží, číslo faktury nebo dodacího listu od prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 • podrobný popis vady zboží
 • volbu nároku z vad zboží (viz čl. 3.)
 • datum a podpis kupujícího

4.3. Prodávající (příp. oprávněná osoba u prodávajícího) vyhotoví písemný doklad o přijetí reklamace k vyřízení, kde bude uvedeno datum přijetí reklamace a podpis oprávněné osoby.

4.4. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a potisku, předá současně s reklamačním dokladem prodávajícímu i vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

 • při osobním odběru nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží
 • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce.

5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví:

 • v době do 6 měsíců po předání zboží kupujícímu - podnikateli
 • v době do 24 měsíců po předání zboží kupujícímu - spotřebiteli

5.3. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.5. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou manipulací a používáním zboží v rozporu s návodem
 • poškození nadměrným zatěžováním
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)

5.6. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči společnosti Miroslav Studený.

6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 30 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou jinak. Lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

7.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování (sídlo firmy): Miroslav Studený, U sokolovny 31, 635 00 Brno

E-mail:info@coldmade.cz

Telefon: +420 603 564 373

7.3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.


Srovnat 0